شرایط اقتصادی کشور کانادا

//شرایط اقتصادی کشور کانادا

شرایط اقتصادی کشور کانادا

 

شرایط اقتصادی کشور کانادا ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب می شود و اﻗﺘﺼﺎد آن از ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎدا در ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺒﮏ و اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻗﺮار دارد. از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﭼﻮب، ﮐﺎﻏﺬ و غیره اشاره کرد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎﻧﺎدا در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻠﺰي، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺖ می باشند. ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻀﻮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺮوه OECD اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ دوﻟﺖ دارد، وﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻼت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ از اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎدا از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ اش از ﺳﺮاﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺛﺮوت ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ای از اﻏﺘﺸﺎش، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺰرگ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺪل ﺷﺪ . اﻣﺮوزه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎزار، اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرﺗﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

از آﻧﺠﺎﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر اول ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻧﺎدا دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوری و ﻓﻦ آوری رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ روز اﺳﺖ.

شرایط اقتصادی کشور کانادا

شرایط اقتصادی کشور کانادا

نقش زنان در اقتصاد کانادا

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ تحصیل در کانادا و به خصوص ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ، رﺷﺪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯿﺸﺎن را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهند.

زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﻤﯽ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دارای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺲ از دﯾﭙﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮآﯾﻨدی از ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ از اﺧﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻮن اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﮑﺎ ﭼﻮان و ﻧﯿﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و ﻻﺑﺮادور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

شرایط اقتصادی کشور کانادا

شرایط اقتصادی کشور کانادا

همچنین این کشور داراي منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته (همچون خودروسازي، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و کاغذ، صنایع معدنی و فلزي و شیلات) و محصولات فراوان کشاورزي (ازجمله گندم، دانه‌های روغنی، میوه، سبزیجات و توتون) است.

این کشور ازنظر صنعت و فناوري، کشوري پیشرفته است که سیستم اقتصادي آن به شدت به‌خصوص در بخش بازرگانی و دادوستد به ایالات‌متحده وابسته است، به‌نحوی‌که باعث شده این کشور رابطه اقتصادي پیچیده و بلندمدتی را با این کشور داشته باشد – وابستگی این کشور به بخش منابع طبیعی گران‌بهایش نیز بسیار زیاد می‌باشد.

https://thecommonwealth.org/our-member-countries/canada/economy

http://www.oecd.org/economy/canada-economic-snapshot/

https://www.focus-economics.com/countries/canada

https://www.bankofcanada.ca/2019/09/canadian-economy-resilient-even-as-global-outlook-worsens/

 

By |۱۳۹۸-۱۰-۹ ۱۵:۱۸:۴۵ +۰۰:۰۰۱۲ام آذر, ۱۳۹۸|Categories: کانادا|Tags: , |۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment

موسسه راهیان آیین دانش با شعار” ما همراه واقعی شما هستیم” سعی بر کسب رضایت مندی بالای متقاضیان خود دارد

Translate »